Zeist, Driebergen, Bilthoven, Soest, Amersfoort

Algemene voorwaarden

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Algemene voorwaarden The Military Academy
E-mail: info@themilitaryacademy.nl
Website: https://themilitaryacademy.nl/
Definities
The Military Academy: The Military academy, gevestigd te Zeist onder KvK nr. 88882187.
Klant: degene met wie The Military Academy een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: The Military Academy en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens The Military Academy.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Artikel 4 – Prijzen
Alle prijzen die The Military Academy hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
of anders overeengekomen.
Alle prijzen die The Military Academy hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
gemaakt, kan The Military Academy te allen tijde wijzigen.
Partijen komen voor een dienstverlening door The Military Academy een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
The Military Academy is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient The Military Academy de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
The Military Academy heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
Voorafgaand aan de ingang ervan zal The Military Academy prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met The Military Academy op te zeggen indien hij niet akkoord
gaat met de prijsverhoging.
Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
The Military Academy mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat The Military Academy de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
The Military Academy behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn
Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Military Academy gerechtigd de wettelijke rente
van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan The Military Academy.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Military Academy zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van The Military Academy op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Military Academy, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Military Academy te betalen.
Artikel 12 – Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:
de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14
kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af
te zien
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@themilitaryacademy.nl, indien
gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van The Military Academy,
https://themilitaryacademy.nl/, kan worden gedownload.
Artikel 15 – Vergoeding van bezorgkosten
Artikel 18 – Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Artikel 20 – Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Military Academy te
verrekenen met een vordering op The Military Academy.
Artikel 27 – Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van The Military Academy die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De klant geeft op eerste verzoek van The Military Academy de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 31 – Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor The Military
Academy enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
Artikel 33 – Uitvoering van de overeenkomst
The Military Academy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
The Military Academy heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
The Military Academy heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Military Academy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The Military Academy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 34 – Informatieverstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan The Military Academy.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert The Military Academy de betreffende bescheiden.
Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Military Academy redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 42 – Vrijwaring
De klant vrijwaart The Military Academy tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The
Military Academy geleverde producten en/of diensten.
Artikel 43 – Klachten
De klant dient een door The Military Academy geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant The Military Academy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen The Military Academy uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen
hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat The Military
Academy in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The
Military Academy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Artikel 44 – Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan The Military Academy.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Military Academy ook daadwerkelijk
(tijdig) bereikt.
Artikel 45 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als The Military Academy een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Military Academy
verschuldigd zijn.
Artikel 46 – Aansprakelijkheid The Military Academy
The Military Academy is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien The Military Academy aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
The Military Academy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
The Military Academy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
Indien The Military Academy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 47 – Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Military Academy vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 48 – Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Military Academy toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door The Military Academy niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat The Military Academy in verzuim is.
The Military Academy heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien The Military Academy kennis heeft genomen
van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
kunnen nakomen.
Artikel 49 – Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Military
Academy in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan The Military Academy kan
worden toegerekend in een van de wil van The Military Academy onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van
zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van The Military Academy kan worden verlangd.
Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Military Academy 1 of meer verplichtingen naar de klant
niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Military Academy er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
The Military Academy is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Artikel 50 – Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Artikel 51 – Wijziging algemene voorwaarden
The Military Academy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Military Academy zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Artikel 52 – Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van The Military Academy.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Artikel undefined – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat The Military Academy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel undefined – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Military Academy is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 mei 2023.